• Загальні положення
 • Комунальна медична установа “Міський клінічний пологовий будинок №1” (далі – Установа) згідно із законодавством України є бюджетною установою охорони здоров’я, заснованою на власності територіальної громади м. Чернівців, яка повністю утримується за рахунок коштів міського бюджету та є неприбутковою.

 

Установа заснована згідно з рішенням IX сесії Чернівецької міської ради XXI скликання від 25.01.1992р. № 253 «Про перелік об’єктів комунальної власності Чернівецької міської Ради народних депутатів».

 

 • Засновником Установи є Чернівецька міська рада ( далі – Засновник).
 • Органом, до сфери управління якого входить Установа, є виконавчий комітет Чернівецької міської ради (далі – Представник Засновника).
 • Координацію діяльності Установи здійснює управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради (далі – Управління).
 • Правовий статус Установи – комунальна бюджетна, неприбуткова.
 • Установа є юридичною особою, діє на підставі цього Статуту та підлягає державній реєстрації.
 • Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов’язкових для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Чернівецького міського голови, наказів Управління охорони здоров’я міської ради, цього Статуту та іншого чинного законодавства України.
 • Найменування та місцезнаходження Установи
 • Повне найменування Установи – Комунальна медична установа «Міський клінічний пологовий будинок №1».
 • Скорочене найменування Установи – КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1».
 • Місцезнаходження Установи: 58001, місто Чернівці, вулиця Головна, будинок 129.
 • При зміні юридичної адреси Установа зобов’язана повідомити про це орган, що здійснив державну реєстрацію та інші зацікавлені органи у визначений законодавством термін.

 

 

 

 • Юридичний статус Установи

 

 

 

 • Установа є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
 • Установа має круглу печатку та штамп зі своїм найменуванням і найменуванням вищого органу, бланки та інші необхідні реквізити, веде самостійний баланс, має поточний, бюджетний та інші рахунки у відповідних органах Державного казначейства.
 • Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальність за зобов’язаннями Установи.
 • Установа має право укладати договори, набувати майнові і особисті немайнові права, виконувати зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у відповідному суді.
 • Установа здійснює свою діяльність, спрямовану на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
 • Предмет і мета діяльності Установи
 • Метою діяльності Установи є:

 

    1. Надання кваліфікованої спеціалізованої невідкладної та планової акушерської, хірургічної та гінекологічної медичної допомоги населенню міста Чернівці, області та інших регіонів України згідно з чинним законодавством;
    2. Надання платних медичних послуг;
    3. Організація санітарно-освітньої та профілактичної діяльності.

 

 • Предметом діяльності Установи є медична практика

 

(акушерство і гінекологія, дитяча та підліткова гінекологія, загальна практика – сімейна медицина, анестезіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, рентгенологія, організація управління охороною здоров’я, педіатрія, функціональна діагностика, хірургія, терапія, ультразвукова діагностика, епідеміологія, трансфузіологія, фізіотерапія, рефлексотерапія, бактеріологія, стоматологія, лапараскопія, гістероскопія, лікувальна справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка, біохімія, бактеріологія), акушерська справа, медична статистика.

 

 • Основними напрямками діяльності Установи є:

 

   1. Надання невідкладної медичної допомоги хворим та вагітним;
   2. Кваліфіковане і в повному обсязі обстеження хворих, що

звернулися в пологовий будинок;

    1. Надання спеціалізованої медичної допомоги населенню;
    2. Консервативне та оперативне лікування хворих в умовах стаціонару;
    3. Підвищення якості і оперативності медичного нагляду та обслуговування хворих і вагітних, ефективності діагностично-лікувального процесу;
    4. Вивчення і аналіз захворюваності серед населення, що обслуговується. Розробка комплексу заходів, спрямованих на зниження тимчасової непрацездатності;
    5. Розробка програм заходів з профілактики захворювань;
    6. Забезпечення своєчасної госпіталізації і нагляд за виписаними хворими з наданням рекомендацій щодо подальшого лікування або направлення на МСЕК;
    7. Своєчасний початок активного лікування хворих в умовах денного стаціонару та стаціонару з застосуванням комплексної терапії, сучасних методів лікування, лікувально-охоронного режиму та догляду за хворими та вагітними;
    8. Розробка, впровадження сучасних методів лікування на амбулаторному та стаціонарному етапах;
    9. Своєчасна діагностика і лікування ускладнень;
    10. Експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та продовження довідок та листків непрацездатності;
    11. Санітарно-освітня та профілактична діяльність;
    12. Здійснення лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на зниження захворюваності населення, недопущення епідемій;
    13. Проведення наукових та науково-дослідних робіт;
    14. Облік та систематичний нагляд за хворими, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
    15. Придбання, перевезення, використання, зберігання, відпуск та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 

 • Установа отримує, в установленому чинним законодавством України порядку, дозвіл (ліцензію) на здійснення видів діяльності, після чого вправі ними займатись.
 • Установа забезпечує:

 

    1. Невідкладну медичну допомогу всім хворим, вагітним, що звертаються за допомогою;
    2. Постійне удосконалення форм та методів взаємодії з іншими лікувально-профілактичними установами з питань діагностики та лікування хворих, виходячи із потреб населення та реальних умов господарювання;
    3. Покращення умов праці та відпочинку персоналу;
    4. Вирішення соціальних питань;
    5. Комфортні побутові та психоемоційні умови;
    6. Дотримання персоналом норм етики та деонтології;
    7. Своєчасне та якісне проведення лікувально-діагностичних процедур, лікарських призначень, маніпуляцій тощо;
    8. Дотримання санітарних норм та правил експлуатації обладнання і устаткування лікувального закладу, вимог санітарно-гігієнічного та иепідемічного режиму;
    9. Постійну роботу медичної апаратури, машин та механізмів нерно-технічних комунікацій та споруд;
    10. Ефективне використання трудових, фінансових та матеріальних  ресурсів;
    11. Безперервне постачання необхідними засобами та матеріалами медичного та господарського призначення;
    12. Дотримання законодавства про працю, правил та норм техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки;
    13. Оптимізацію планово-фінансової та господарської діяльності;
    14. Розвиток матеріально-технічної бази;
    15. Своєчасне впровадження науково-технічних досягнень в галузі медицини;
    16. Готовність до роботи в екстремальних умовах;
    17. Підготовку та підвищення кваліфікації медичних та інших кадрів;
    18. Збереження і дбайливе ставлення до комунального майна;
    19. Проведення та оплату попередніх (при вступі на роботу) та повторних медичних оглядів працюючих згідно чинного законодавства;
    20. Проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг згідно чинного законодавства.

 

 • Для досягнення своєї мети та у відповідності до предмету своєї діяльності Установа має право:

 

   1. Самостійно планувати свою роботу, розробляти організаційну структуру та структуру управління, формувати штатний розпис, встановлювати посадові оклади працівникам відповідно до вимог чинного законодавства України;
   2. Перебувати у договірних відносинах з іншими суб’єктами господарювання (установами, організаціями, громадянами) як на території України так і за її межами за згодою Засновника;
   3. Укладати договори, інші правочини з підприємствами, вищими вальними закладами, громадянами на виконання досліджень та наукових

розробок, підвищення кваліфікації кадрів, надання медико-соціальних послуг;

   1. Приміщення та майно, що надано Установі в управління, передається в оренду за рішенням уповноваженого Засновником органу у порядку, визначеному чинним законодавством;

4.6.5. Надавати платні послуги у порядку і на умовах, визначених  чинним законодавством;

 1. Проводити медичне страхування співробітників на випадок професійних захворювань, травм через страхові організації (компанії);
 2. Страхувати майно (будівлі, транспорт, обладнання) від пошкодження та непередбачених ситуацій;
 3. Брати участь у проведенні виставок, семінарів та інших заходів на комерційній, гуманітарній та благодійній основі, відряджати своїх спеціалістів за кордон на навчання, для обміну досвідом та вирішення питань співпраці в різних медико-соціальних програмах.

 

 

 • Майно Установи
 • Майно Установи є власністю територіальної громади міста Чернівців та належить Установі на правах оперативного управління.
 • Установа має право володіння, користування та розпорядження майном, придбаним за рахунок діяльності та додаткових джерел фінансування в межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом.
 • Майно Установи складається з основних фондів та оборотних коштів, а також інших матеріальних і нематеріальних активів, цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи.
 • Джерелом формування майна Установи є:

 

    1. Бюджетні кошти та капітальні вкладення;
    2. Власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, від наданих платних послуг населенню, за договорами, укладеними в установленому порядку;
    3. Благодійні внески, пожертвування підприємств, установ, організацій, фондів і громадян;
    4. Інше майно, придбане на підставах, не заборонених чинним законодавством.

 

 • Оренда будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюється чинним законодавством. Основні фонди Установи не можуть бути предметом застави, а також не можуть бути відчужені у будь який спосіб без згоди Засновника.
 • Збитки, заподіяні Установі внаслідок порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Установі у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 • Управління Установою та її структура
 • Керівництво Установою здійснює її головний лікар.
 • Призначення або звільнення з посади головного лікаря Установи здійснюється Чернівецьким міським головою. Умови праці і діяльності головного лікаря регламентуються трудовим контрактом. Призначення та звільнення з посади заступників головного лікаря здійснюється головним лікарем виключно за умови письмового попереднього погодження з Чернівецьким міським головою або з секретарем Чернівецької міської ради.
 • На посаду головного лікаря Установи призначається особа, яка є громадянином України, має вищу медичну освіту, стаж роботи в галузі охорони здоров’я за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста (магістра) не менше 10 років та має досвід роботи з організації управління охороною здоров’я не менше 5 років.
 • Інших працівників Установи призначає на посаду та звільняє з посади головний лікар у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.
 • Головний лікар Установи самостійно вирішує питання діяльності Установи, за винятком віднесених до компетенції Засновника, Представника Засновника та Управління.
 • Головний лікар Установи:

 

   1. Організує роботу Установи, забезпечує її функціонування

відповідно до мети та предмету діяльності;

“.

   1. Формує штатний розпис Установи та подає його на затвердження начальнику Управління. Встановлює працівникам надбавки та доплати до посадових окладів згідно з чинним законодавством України в межах затвердженого фонду оплати праці;

6.6.3. Приймає та звільняє працівників Установи відповідно до чинного законодавства України про працю та цього Статуту;

 1. Затверджує посадові інструкції працівників Установи та за погодженням з профспілковим комітетом – Правила внутрішнього трудового розпорядку;

6.6.5. Має право першого підпису-на фінансових документах;

6.6.6. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Установи;

6.6.7. Встановлює режим робочого часу працівників;

6.6.8. Без доручення діє від імені Установи, представляє її в установах, організаціях, підприємствах, а також в стосунках з юридичними особами, громадянами як на території України, так і за її межами;

6.6.9. Укладає договори, видає доручення;

6.6.10. Розпоряджається коштами, майном відповідно до чинного законодавства України, положень цього Статуту, а також укладеного з ним трудового контракту;

6.6.11. В межах своєї компетентності видає накази, розпорядження, виконує інші обов’язки, що передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, умовами контракту, укладеного з ним;

6.6.12. Встановлює форми організації праці працівників, здійснює атестацію, раціоналізацію робочих місць, визначає їх необхідну кількість;

6.6.13. Від імені Представника Засновника укладає колективний Договір з трудовим колективом, який регулює виробничі, трудові, економічні відносини, питання охорони праці та соціального розвитку;

6.6.14. Несе персональну відповідальність за стан і діяльність Установи; за додержання вимог чинного законодавства, рішень Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Чернівецького міського голови, наказів Управління та цього Статуту; за Результати своєї діяльності, в тому числі за цільове використання бюджетних коштів; за організацію виконання кошторису витрат і фінансових планів Установи.

6.7. Колегіальним органом управління є медична рада Установи.

6.8. Органом громадського самоврядування Установи є загальні збори трудового колективу.

 

 • Трудовий колектив Установи становлять громадяни, які своєю працею беруть участь в її діяльності на основі трудового договору, або ішому порядку згідно чинного законодавства України, і є постійними працівниками Установи. До роботи в Установі можуть залучатись громадяни за трудовим договором, на умовах підряду, за сумісництвом.
 • Повноваження трудового колективу Установи здійснює конференція, яка скликається за рішенням адміністрації або профспілкового комітету по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.
 • Конференція має право вирішувати питання за наявності не ценше 2/3 всіх делегатів. Рішення приймається простою більшістю голосів від присутніх на Конференції.

 

6.12. Адміністрація Установи зобов’язана:

 1. Забезпечити умови для високоефективної праці трудового колективу;
 2. Систематично інформувати працівників про виробничі плани, фінансовий стан Установи;
 3. Своєчасно роз’яснювати працівникам зміни умов праці, ознайомлювати з новими формами оплати праці;
 4. Направляти на навчання з метою підвищення фахового рівня

працівників з оплатою відряджень в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 1. Адміністрація Установи спільно із профспілковим комітетом:
 1. Укладає колективний договір з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин;
 2. Здійснює матеріальне та моральне стимулювання працівників Установи;
 3. Визначає та затверджує перелік і порядок надання працівникам соціальних пільг.
 1. В період між конференціями інтереси трудового колективу репрезентує профспілковий комітет, який діє відповідно до свого Статуту.
 2. Для вирішення оперативних питань, пов’язаних з наданням медичної допомоги закріпленим категоріям населення, в Установі можуть утворюватись тимчасові громадські формування (ради, комісії, групи,

бригади). Повноваження цих формувань визначаються адміністрацією при їх утворенні.

 1. Умови праці та відпочинку працівників Установи визначаються відповідно до чинного законодавства України. Персонал Установи підлягає соціальному та пенсійному забезпеченню в порядку та умовах, визначених чинним законодавством України. Заробітна плата працівників Установи не може бути нижчою за встановлений чинним законодавством України мінімальний рівень заробітної плати.

 

 

 • Господарська діяльність і звітність Установи
 • Установа самостійно здійснює свою діяльність, тобто систематичну некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

 

Несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов’язань перед трудовим колективом, і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.

 

 • Джерелом формування фінансових ресурсів Установи є кошти бюджету міста, власні надходження від надання платних послуг, дозволених чинним законодавством України, інші надходження.
 • Установа витрачає кошти, суворо дотримуючись фінансово – бюджетної дисципліни, та забезпечуючи максимальну економію матеріальних цінностей і коштів.
 • Відносини Установи з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються відповідно до чинного законодавства та ( або) на основі договорів.
 • Установа здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
 • Взаємовідносини між структурними підрозділами Установи визначаються згідно з його організаційною структурою.
 • Взаємовідносини Установи з органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами здійснюються в межах та в порядку, визначених законодавством та цим Статутом.
 • Контроль та ревізія діяльності Установи
 • Контроль, перевірка та ревізія фінансово – господарської діяльності Установи здійснюється відповідними державними органами згідно з чинним законодавством України та органами, уповноваженими Засновником або Представником Засновника.
 • Податкові та інші державні органи, на які законодавчими актами України покладена перевірка окремих сторін діяльності Установи, можуть здійснювати перевірки в межах своєї компетенції.
 • Усі види перевірок та ревізій не повинні порушувати нормальну роботу Установи. Результати цих перевірок повинні надаватися Установі та Засновнику або Представнику засновника.
 • Зміни та доповнення до Статуту Установи

 

Зміни та доповнення до Статуту Установи затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

 

 

 • Припинення діяльності Установи

 

 

10.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Установи здійснюється за рішенням Засновника.

 

 • При реорганізації Установи працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.
 • Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника, суду.
 • Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, судом. Порядок і термін проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторів визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію та призначив ліквідаційну комісію.
 • Майно та грошові кошти Установи, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.
 • Ліквідація Установи завершується, а Установа припиняє діяльність з моменту виключення її з державного реєстру.

 

 

Секретар Чернівецької міської ради                                              В.Продан

 

Погоджено

Голова комісії з реорганізації шляхом перетворення комунальної медичної установи «Міський клінічний пологовий будинок №1» Чернівецької міської ради у комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний пологовий будинок №1»  Чернівецької міської ради

В. Ринжук ___________

Погоджено

Начальник управління охорони  здоров’я                                                   Чернівецької міської ради

І. Незборецький __________

Погоджено

Начальник юридичного

управління Чернівецької   міської ради

О.Шиба ________________

Погоджено

Директор департаменту економіки Чернівецької

міської ради

В. Гавриш  _____________